ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο πληρωτέο ποσό του λογαριασμού μου συμπεριλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται ως Τέλη Αποχέτευσης και Ειδικό Τέλος Ν. 1069/80. Τι σημαίνουν ;

Το ειδικό τέλος Ν. 1069/80 , υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού, και αφορά την κατασκευή έργων ή εξόφληση τοκοχρεολυσίων. Τη χρέωση αυτή ,αρχικά όριζε ο Ν. 1069/80 και εξακολουθεί να ισχύει με τις εξής τροποποιήσεις : Ν. 2839/2000 (άρθρο 8 παρ. 5) , Ν. 3274/2004 (άρθρο 33 παρ. 1).
Το τέλος αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 70% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού, και αφορά την Υπηρεσία της αποχέτευσης για όσους Δημότες έχουν συνδεθεί ή έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.