ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΖ :  Λειτουργεί βάση του Ν.1069/80 σύμφωνα με τον οποίο συγκροτήθηκαν οι Δ.Ε.Υ.Α. σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής και σκοπός της είναι «η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας».