ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχάρως (ΔΕΥΑΖ)» αποτελείται από τους εξής:

 

 1. Τον Κλημαντίρη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο οριζόμενο από τον Δήμαρχο.
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο Λαμπροπούλου Νικολία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Δημοτική Σύμβουλο Ζήρου Αναστασία.
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπηλιόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αναστασόπουλο Κων/νο.
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Καράπαπα Νικόλαο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Τάγαρη Χρήστο.
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τριγάζη Γεώργιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Καλογερόπουλο Φώτιο.
 6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Άγγελο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιαννόπουλο Χρήστο.
 7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαλεξόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αβραμόπουλο Βασίλειο.
 8. Τον Γρηγορόπουλο Θεόδωρο, εργαζόμενο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον εργαζόμενο Καλαμιώτη Γρηγόριο, που υποδείχθηκαν από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στις 09-09-2019.
 9. Τον Μανιάτη Βασίλειο τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής και συγκεκριμένα του Ναυτικού Ομίλου Ζαχάρως- Καιάφα, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή του ομοίως την Νικολετοπούλου Αθανασία.
 10. Την δημότισσα Τζιράχου Ειρήνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την δημότισσα Σπηλιοπούλου Ανδρομάχη,  με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 11. Τον δημότη Παπακυριακόπουλο Θεόδωρο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την δημότισσα Καπετάνου Καλλιόπη με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.