ΔΕΥΑΖ Ζαχάρως: Νέος πρόεδρος ο Δημήτριος Κλημαντίρης

Στη Ζαχάρω  και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  δεύτερη (2ητου μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως σε τακτική  συνεδρίαση, ύστερα από την υπ. αριθμ. 7379 από 27-09-2019  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις  του Ν. 3463/06, και του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Αλεξανδρόπουλος  διαπίστωσε ότι, σε σύνολο είκοσι ενός (21) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι (20)  και απόντες ένας (1) ως κατωτέρω :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΑ Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ(αν και νόμιμα κλήθηκαν)
Αλεξανδρόπουλος ΦώτιοςΓιαννόπουλος ΧρήστοςΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αλτάνης ΑναστάσιοςΠαπαλεξόπουλος Ιωάννης 
Αναστασόπουλος Κων/νοςΑβραμόπουλος ΒασίλειοςΑγγελόπουλος Άγγελος 
Βλάχος ΧρήστοςΑγγελόπουλος Άγγελος 
Καλογερόπουλος Φώτιος  
Κλημαντίρης Δημήτριος  
Καράπαπας Νικόλαος ΜΕΙΖΟΝΑ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Λαμπροπούλου Νικολία Σάλλα Ιωάννα- Ολυμπία
Μπαλαδήμας Ιωάννης  
Παναγόπουλος Παναγιώτης  
Ζήρου- Κάπου Αναστασία  
Σκαλτσά  Δήμητρα  
Σπηλιόπουλος Ιωάννης  
Τάγαρης Χρήστος  
Τριγάζης Γεώργιος  
Ρουμελιώτης Αριστογείτων  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, και  παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κων/νος Αλεξανδρόπουλος.

Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν και  οι πιο κάτω Πρόεδροι  Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας, Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

                                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΑ Π Ο Ν Τ Ε Σ(αν και νόμιμα κλήθηκαν)
α/αΟνοματεπώνυμοΤοπ. ΔιαμέρισμαΟνοματεπώνυμο
1Μπέσικος Κων/νοςΑγ. Ηλίας 
2Κατερίνης ΠαναγιώτηςΑνηλίου 
3Πρασσάς ΝικόλαοςΑρήνης 
4Κυριακόπουλος  ΓρηγόριοςΑρτέμιδας 
5Τριγάζης ΕπαμεινώνδαςΓιαννιτσοχωρίου 
6Καραπαναγιώτης ΑντώνιοςΖαχάρω 
7.Κουρούβανης ΠαναγιώτηςΚακοβάτου 
8.Χριστόπουλος ΧρήστοςΚαλίδονας 
9. ΚρυονερίουΚουτσούνης Αθανάσιος
10.Ζαχαρόπουλος ΠαναγιώτηςΛεπρέου 
11.Πόθος ΕπαμεινώνδαςΜακίστου 
12.Μάντεσης ΧρήστοςΜηλέας 
13. ΜίνθηςΠαναγούλια Βελούδω
14.Κουτσόπουλος ΝικόλαοςΝέας Φιγαλείας 
. 15.Αγραπιδάς ΑντώνιοςΝεοχωρίου 
16.Βασιλόπουλος ΗλίαςΞηροχωρίου 
17.Πολύδωρος ΙωάννηςΠεριβολίων 
18.Καππής ΧαράλαμποςΠετραλώνων 
19. ΠρασιδακίουΤρίμης Γεώργιος
20.Νικολακόπουλος ΣταύροςΡοδινών 
21.Θεοδωρόπουλος ΙωάννηςΣμέρνας 
22. ΣτομίουΔράκος Κων/νος
23.Καπετοπούλου ΣταυρούλαΣχίνων 
24.Μπαντές ΧρήστοςΤαξιαρχών 
25. ΦιγαλείαςΚοκκίνης Αθανάσιος
26. ΧρυσοχωρίουΚαραθανάση Ελένη

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης παρευρέθηκε ο ορισθείς, με την αριθ. 366/2015 απόφαση του Δημάρχου Ζαχάρως, Δημοτικός Υπάλληλος Παναγιώτης Δούφας .

Παρόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι  είκοσι (20).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάτα­ξης,  είπε τα εξής:

ΣΧΕΤ1.   Αριθ.  Απόφαση 10630  (ΦΕΚ 1050/15-8-2000)   ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» του Νομού Ηλείας.2.   Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αριθμ. 9847/1896 ΦΕΚ Β 769/15.03.2012: Επέκταση αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ζαχάρως.3.   Υπ. αριθμ. 183/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχαρως (ΔΕΥΑΖ)». 

Με την ανωτέρω υπ. αριθμ. 183/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχαρως (ΔΕΥΑΖ)

H επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 11 μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

 1. Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
 2. Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου
 3. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.
 4. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και
 5. δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. [παρ.2 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 91 του Ν.4555/18 (η οποία καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4623/19) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και από την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και από την περίπτ.β’ της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4625/19).

Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). [παρ.2 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 91 του Ν.4555/18 (η οποία καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4623/19) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και από την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και από την περίπτ.β’ της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4625/19)

Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19).

Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019)

Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένωνδεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019)

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019)

Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019)

Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019)

Σε ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο δήμο Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. [παρ.1 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 91 του Ν.4555/18 (η οποία καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4623/19) και από το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και από την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και από την περίπτ.α’ της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4625/19]

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. [παρ.1 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 91 του Ν.4555/18 (η οποία καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4623/19) και από το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και από την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19]

Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού. (παρ.6 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19)

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 • Ο δήμαρχος προτείνει 4 δημοτικούς συμβούλους εκ της παρατάξεως του και 2 δημότες, εκ των οποίων επί του συνόλου το 1/3 είναι γυναίκες (2 γυναίκες)
 • Η μειοψηφία προτείνει 2 δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων η 1 γυναίκα.

Στην εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των Ν.Π.Ι.Δ. είναι νεότερες και ειδικότερες και παράλληλα έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, οπότε κατισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων των καταστατικών των νομικών προσώπων. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ερμηνευτικά από τις διατάξεις του άρθρου 239 του Δ.Κ.Κ., όπως ισχύει και παλιότερα, από το οποίο προκύπτει ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν επαφίεται στο καταστατικό.

Συνεπώς, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια μπορούν να ορίσουν την διοίκηση των νομικών προσώπων σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα, λαμβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον αυτό δεν ευρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Βεβαίως δεν αποκλείεται και η περίπτωση να προηγηθεί προσαρμογή του καταστατικού και κατόπιν να γίνει ο ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ως γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για: τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχάρως (ΔΕΥΑΖ)» το οποίο θα αποτελείται από τους εξής:

 1. Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
 2. Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου
 3. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.
 4. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και
 5. δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό τέθηκαν οι προτάσεις.

Ο Δήμαρχος πρότεινε:

 1. Τον Κλημαντίρη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο οριζόμενο από αυτόν.
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο Λαμπροπούλου Νικολία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Δημοτική Σύμβουλο Ζήρου Αναστασία.
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπηλιόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αναστασόπουλο Κων/νο.
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Καράπαπα Νικόλαο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Τάγαρη Χρήστο.
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τριγάζη Γεώργιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Καλογερόπουλο Φώτιο.
 6. Τον Μανιάτη Βασίλειο μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής και συγκεκριμένα του Ναυτικού Ομίλου Ζαχάρως- Καιάφα, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή του ομοίως την Νικολετοπούλου Αθανασία.
 7. Την δημότισσα Τζιράχου Ειρήνη με αναπληρώτριά της την δημότισσα Σπηλιοπούλου Ανδρομάχη, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 8. Τον δημότη Παπακυριακόπουλο Θεόδωρο με αναπληρωτή του την δημότισσα  Καπετάνου Καλλιόπη με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η Μείζονα Αντιπολίτευση πρότεινε:

 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Άγγελο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιαννόπουλο Χρήστο.
 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαλεξόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αβραμόπουλο Βασίλειο.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στις 09-09-2019, είναι ο εργαζόμενος Γρηγορόπουλος Θεόδωρος με αναπληρωτή του τον εργαζόμενο Καλαμιώτη Γρηγόριο.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τον  ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχάρως (ΔΕΥΑΖ)» το οποίο θα αποτελείται από τους εξής:

 1. Τον Κλημαντίρη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο οριζόμενο από τον Δήμαρχο.
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο Λαμπροπούλου Νικολία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Δημοτική Σύμβουλο Ζήρου Αναστασία.
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπηλιόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αναστασόπουλο Κων/νο.
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Καράπαπα Νικόλαο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Τάγαρη Χρήστο.
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τριγάζη Γεώργιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Καλογερόπουλο Φώτιο.
 6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Άγγελο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιαννόπουλο Χρήστο.
 7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαλεξόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αβραμόπουλο Βασίλειο.
 8. Τον Γρηγορόπουλο Θεόδωρο, εργαζόμενο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον εργαζόμενο Καλαμιώτη Γρηγόριο, που υποδείχθηκαν από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στις 09-09-2019.
 9. Τον Μανιάτη Βασίλειο τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής και συγκεκριμένα του Ναυτικού Ομίλου Ζαχάρως- Καιάφα, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή του ομοίως την Νικολετοπούλου Αθανασία.
 10. Την δημότισσα Τζιράχου Ειρήνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την δημότισσα Σπηλιοπούλου Ανδρομάχη, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 11. Τον δημότη Παπακυριακόπουλο Θεόδωρο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την δημότισσα Καπετάνου Καλλιόπη με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

 • την εισήγηση του προέδρου,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018.
 • τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
 • τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006.
 • Την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου
 • Τις προαναφερόμενες διατάξεις
 • Τα σχετικά με το θέμα έγγραφα.

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και

Αποφασίζει:

Τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζαχάρως (ΔΕΥΑΖ)» το οποίο θα αποτελείται από τους εξής:

 1. Τον Κλημαντίρη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο οριζόμενο από τον Δήμαρχο.
 2. Την Δημοτική Σύμβουλο Λαμπροπούλου Νικολία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Δημοτική Σύμβουλο Ζήρου Αναστασία.
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπηλιόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αναστασόπουλο Κων/νο.
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Καράπαπα Νικόλαο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Τάγαρη Χρήστο.
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Τριγάζη Γεώργιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Καλογερόπουλο Φώτιο.
 6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγγελόπουλο Άγγελο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιαννόπουλο Χρήστο.
 7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαλεξόπουλο Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αβραμόπουλο Βασίλειο.
 8. Τον Γρηγορόπουλο Θεόδωρο, εργαζόμενο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον εργαζόμενο Καλαμιώτη Γρηγόριο, που υποδείχθηκαν από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στις 09-09-2019.
 9. Τον Μανιάτη Βασίλειο τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής και συγκεκριμένα του Ναυτικού Ομίλου Ζαχάρως- Καιάφα, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή του ομοίως την Νικολετοπούλου Αθανασία.
 10. Την δημότισσα Τζιράχου Ειρήνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την δημότισσα Σπηλιοπούλου Ανδρομάχη,  με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 11. Τον δημότη Παπακυριακόπουλο Θεόδωρο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την δημότισσα Καπετάνου Καλλιόπη με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, καθώς και η δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως  κατωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε  α/α  209/2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

Φώτιος Αλεξανδρόπουλος            Ζήρου Αναστασία                        Τ.Υ. των παρόντων μελών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαχάρω   03-10-2019

Ο Δήμαρχος

Κων/νος Αλεξανδρόπουλος        

Related Post

0 Comments

leave a comment