ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο Δήμος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» Εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα επίσημα έγγραφα του Διαγωνισμού: Αντιπλημμυρικά Έργα Πόλεως Ζαχάρως.

Προϋπολογισμός

Περίληψη Διακήρυξης

Οικονομική Προσφορά

Μελέτη Έργου

Αναλυτική Διακήρυξη

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/3/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Related Post

0 Comments

leave a comment